Име на проекта:

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

Наименование на финансиращата програма или организация:

Европейска комисия по програма „Учене през целия живот“

Приоритетна ос, подприоритет, операция или мярка, бюджетна линия:

секторна програма Коменски – Многостранни партньорства.

Договор / Споразумение за получаване на безвъзмездна финансова помощ:

Договор: № LLP– 2012 – COMMP – 084 / 16.10.2012 г.

Период на реализация на проектните дейности:

01.08.2012 г. – 31.07.2014 г.

Финансиране – средства финансирани от програмата, собствен принос на учебното заведение и обща стойност на проекта:

Обща стойност на проекта – 20000 евро (Двадесет хиляди евро), 100 % финансиране на проекта по програма „Учене през целия живот“

Целеви групи:

Преди всичко проектът е насочен към учениците, а това обуславя тяхното активно участие и включването им във всички дейности от планиране, изпълнение до оценяването и изготвяне на отчети. Участвайки във всички дейности те ще поемат отговорности и вземат решения във всеки от етапите на проекта. Всички дейности са подходящи и съответстват както на мъжете, така и на жените /ученици и личен състав/. Във всички партниращи училища ще функционира политика на равните възможности, която ще гарантира на всички ученици независимо от религия и произход – активно представяне.

Цели на проекта:

– да се популяризират природните забележителности в региона и държавите на училищата- партньори;

– да се формира гражданско съзнание и отговорно отношение към екологичните проблеми;

да мотивираме учениците за търсене на нови знания и учене през целия живот;

– да се усъвършенстват комуникативните способности на учениците на ниво работен език, да се насърчи изучаването на нови езици;

– да се улесни културния обмен и да се подобрят комуникативните и ИКТ умения;

– да се повиши познавателната активност на учениците, чрез интегриране темата на проекта в задължителната учебна програма;

-да се утвърди идеята за толерантност и възприемането на културното разнообразие, като важна ценност;

– да се развият уменията за социализация и поведение в една европейска рамка.

Дейности по проекта:

– посещение и описание на природните забележителности, обекти и маршрути в региона;

– изготвяне на презентации, постери, кът на проекта, уеб страница;

– подбор и превод на текстове;

– мобилности в страните-партньори;

– в работните срещи са включени езикови уроци на основни думи и изрази на съответния език на държавата-домакин, посещение на природни забележителности, туристически обекти.

Резултати от проекта:

Създаване на общ уебсайт / Blogspot на проекта

Създаване на талисман на проекта чрез конкурс между училищата – партньори

Първата ни рециклирана Коледа – Създаване на коледна украса и картички чрез отпадъчни материали / Изложба

Модно шоу на самостоятелно създадени костюми – Създаване на фотоалбум

Създаване на една книжка за споделяне на идеи и действия за рециклиране в нашите области

Хербарий на лечебни растения в регионите на страните-партньори

Разработване на многоезичен, виртуален фотоалбум с природните забележителности и туристическите ресурси в страните-участнички.

Втората ни рециклирана Коледа – изпълнения и танци на обичаите.

Училищен вестник, посветен на проекта.

Създаване на екологични маски за карнавал.

Pin It on Pinterest

Share This