В Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени стартира проект с наименование „С общи усилия малките дела прерастват в големи”. Проектът е на стойност 15000,00 лева и се финансира по конкурсна процедура 33.18-2019 на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Разработен е в съответствие с целите на Приоритет 1  Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.

Проектът има за цел създаването на условия за успешна социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства, обучаващи се в ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени, чрез подобряване условията за равен достъп до образование и обучение, повишаване качеството на образованието, засилване мотивацията на учениците и родителите за участие в образователния процес, преодоляване на негативни обществени нагласи в местната общност. Проектът постига своята цел чрез реализиране на дейности в направление: съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда, чрез създаване на творческата среда, в която децата от етнически малцинства да осъзнаят своята идентичност, да се почувстват значими и част от училищния живот. Очаква се 310 ученици да вземат участие в реализиране на дейности от културния календар на училището. Дейностите реализират целите по отношение на приобщаващото образование, тъй като предполагат участието на ученици от различните етнически групи и ученици със специални образователни потребности. В периода ноември 2019г. – юли 2020г. ще бъдат организирани и проведени 10 състезания (обхващащи всички образователни дисциплини), 1 конкурс за творчество, 6 представителни изяви (концерт, фестивал, карнавал, куклен театър, изяви), 7 инициативи, посветени на фолклора и традиционни обичаи на различните етноси, 4 изложби и 14 кампании, отправящи позитивно послание към учениците за толерантни отношения, здравословен живот, мотивиране за личностно развитие и уважение към родителите. Акцентът се поставя върху съвместната работа на деца от различни етнически групи и създаване на възможност за включване на деца, съобразно интересите и индивидуалните им заложби. Очаква се 500 родители, ученици и гости (в това число ученици и учители от други образователни институции) да посещават представителните изяви на учениците.

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Pin It on Pinterest

Share This