IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

Преди всичко проектът е насочен към учениците, а това обуславя тяхното активно участие и включването им във всички дейности от планиране, изпълнение до оценяването и изготвяне на отчети.

На училище без отсъствия

Да се разработи училищна програма за намаляване отсъствията на учениците;
Да се разработят мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система от учениците, както и за реинтеграция на отпадналите;
Да се разработят и приложат мерки за подобряване връзката на училището с родителите на учениците и за съвместни превантивни действия за намаляване на отсъствията.

„Пътуване към себе си и другите”

Създаване на условия за утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част от образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, обучаващи се в Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени.

„Училище на две скорости”, компонент 1 „Без звънец”

Улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за активно включване в образователния процес на деца от предучилищна възраст и учениците от начален етап на образование.

Pin It on Pinterest

Share This