Свободни места за ученици:

Съгласно чл. 104, ал. 2 от  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, ОУ “Св. Климент  Охридски”  обявява следните свободни места за ученици в паралелките към 01.11.2019 г. год.:

Iа – 0                 – 0          

IIа – 4               IIб – 4            IIв – 5

IIIа – 0              IIIб – 2                                                                                 

IVа – 0              IVб – 0         

Vа – 3               Vб – 0             

VIа – 6              VIб – 8          

VIIа – 3             VIIб – 9          VIIв – 4

 
 
 

Pin It on Pinterest

Share This