Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол


Индивидуален номер на процедурата:РД-12-164/17.12.2019 г.
Обект на процедурата:За доставка
Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени
Прогнозна стойност: 48 589,00 лв.


Краен срок за подаване на оферта:02/01/2020 16.00 часа

Лице за контакт:Емилия Иванова Цветанова

Телефон: 0610 / 52741

Вид на документа:Обява
Дата и час на публикуване:17.12.2019
ИЗТЕГЛИ


Вид на документа:Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧИЛИЩЕН СТОЛ ПРИ

ОУ” СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГР. ПАВЛИКЕНИ,

СЪГЛАСНО ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП

ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД-08-253/16.12.2019 г.

НА ДИРЕКТОРА НА ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГР. ПАВЛИКЕНИ

Дата и час на публикуване:17.12.2019
ИЗТЕГЛИ


Протокол :

ИЗТЕГЛИ

Дата и час на публикуване: 06.01.2020


ОБРАЗЦИ
ИЗТЕГЛИ

Pin It on Pinterest

Share This