На 21 февруари 2019 година методичното обединение по естетични науки проведе вътрешноинституционална квалификация с тема „Децата с интелектуална, зрителна, слухова недостатъчност и обучителни трудности“. Участие взеха и начални учители, ресурсни учители и учител на ученици с умствена изостаналост. Изборът на темата бе в съответствие с потребностите, целите и съдържанието на обучението по учебните дисциплини, водени от специалистите.

Квалификацията се проведе от старши ресурсен учител Мая Страшилова. В теоретичната част педагозите имаха възможност да разберат основните характеристики на състоянията при ученици с дефицити, обусловени от определени фактори.

В практическата част, учителите работиха по групи и решаваха казуси по темата.

Изводите, които направиха, в края на квалификационната дейност ще подпомогнат процеса на обучение при деца със специални образователни потребности и процеса на приобщаването им към учебната среда.

Pin It on Pinterest

Share This