Основно училище „Св.Климент Охридски” има свой облик и традиции.

Всяка година посреща и изпраща своите възпитаници, а наследниците на създателите му вървят, с уверени стъпки, по стръмната стълба на знанието и пишат историята на своето училище.

            Днес, съгласно новата образователна структура, то се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:

            – начален етап: 1. – 4. клас;

            – прогимназиален етап: 5. – 7. клас,.

За качеството на образователния процес се грижат висококвалифицирани педагози със съвременно мислене, които прилагат стандартите на новия ЗПУО.

            Създаваме съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

            Прилагаме различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

            Изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

            С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, са създадени екипи от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсни учители, логопед и екип за оценка и допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

            Ръководим се и спазваме изискванията на Етичния кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

            Продължаваме да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

            Работим активно по програми и проекти, като създаваме цялостна организация, в която да бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.

            Изграждаме навици за здравословен начин на живот, като осигуряваме целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“,  „Move week“  и непрекъснато търсим нови такива.

            Обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.

            Възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие и разширяваме инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на павликенския край и на родината ни.

 

            Клубове по интереси.

 

– Екология, защото учениците знаят, че Земята днес е в дланите им и само те ще я спасят! А с инициативите си помагат на другите да повярват в това.

– Краезнание, в който възпитаниците ни съхраняват историческата памет, миналото, обичаите и традициите ни.

Тези които обичат да спортуват са членове на Клуб „Спортист” в направления хандбал, волейбол, баскетбол, футбол.

– Вокалните групи „Училищни звезди” и „Мечтатели” са две формации с многобройни изяви на сцената!

– Мажоретен състав – оргиналност, динамика и артистичност това са характерните черти на всяко тяхно изпълнение.

– Народни танци – пъстра палитра от ритми, след която остава усещането от магията на българското.

Уважаеми ученици! Време е за час, моля, заповядайте в класните стаи! Така започва всеки учебен час и поредното за деня предизвикателство…

И всеки ден е различен, и по нищо не прилича на вчерашния… 

Pin It on Pinterest

Share This