В Основно училище „Св.  Климент Охридски“ стартираха дейностите по два проекта, разработени по Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“, на Националната програма на МОН „Заедно с грижата за ученика”.

         Проектните предложения са мотивирани от желанието на екипа на Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени да реализира дейности, които да осигурят плавен преход на учениците, преминаващи от начален в прогимназиален етап. По този начин ще се подпомогне приемствеността между отделните образователни етапи чрез целенасочени усилия и екипна работа на учителите при планиране и реализиране на различни подходи в обучението. Дейностите са насочени към ученици, обучаващи се в ІV и V клас.

Предметните области на обучението са български език и литература, математика и природни науки, които ще бъдат реализирани от начални учители и учители от прогимназиален етап, преподаващи съответните учебни дисциплини. Темите от урочните единици са подбрани така, че да може по естествен начин да се реализира прехода при надграждане на учебното съдържание, спазвайки дидактическите принципи.

С реализирането на проекта очакваме да се оптимизират псхолого-педагогическите взаимодействия в класната стая, чрез екипна работа и целенасочени усилия за отчитане принципа на приемственост между образователните етапи. Това ще осигури възможности за създаване на основа и на единен методически подход при отчитане на индивидуалните особености на учениците.

 

Pin It on Pinterest

Share This