Прием 2018/2019 – информация

ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
НА УЧЕНИЦИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА,  УЧЕНИЦИ НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Заявления се приемат от 03.05.2018 г. до 21.05.2018 г. в РУО – Велико Търново всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в стая № 8.

Необходими документи:

1.заявление с подредени желания (по образец);

2.служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;

3. Документи, доказващи предимството:

3.1.За учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия/ТЕЛК с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването

3.2.За учениците от домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип служебна бележка, удостоверяваща настаняването

3.3.За учениците, настанени в приемни семейства нотариално заверено копие от договор за настаняването на ученика

За ученици до 14 – годишна възраст заявлението се подава от родител/настойник или друго лице,  упражняващо родителски права.

За ученици над 14 – годишна възраст заявлението се подава от ученика и от родител/настойник или друго лице,  упражняващо родителски права.

*******************************************************

ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Заявления се приемат от 03.05.2018 г. до 21.05.2018 г. в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по настоящ адрес на ученика всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа.

Необходими документи:

1.заявление с подредени желания (по образец);

2.служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;

3.оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

4.всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

5.протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

За ученици до 14 – годишна възраст заявлението се подава от родител/настойник или друго лице,  упражняващо родителски права.

За ученици над 14 – годишна възраст заявлението се подава от ученика и от родител/настойник или друго лице,  упражняващо родителски права.

Pin It on Pinterest

Share This